หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

 
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี
3 รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี
4 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี
5 อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม รองอธิการบดี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี
7 อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
8 อาจารย์อุมาพร ยุวชิต ผู้ช่วยอธิการบดี
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี
12 อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
15 รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
19 อาจารย์ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
20 อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
22   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
25   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
26 นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
27 นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อำนวยการกองคลัง
28 นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
29 นางจำปี บุดดา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
30 นายสมประสงค์ โชคลาภ รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
31 นางสาวธนิการมย์ นาคชัย หัวหน้างานอำนวยการและเลขานุการ
32 นางสาวธนกมล ธาราวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
33 นางสาวเพ็ญพักตร์ เปรมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
34 นางลภัสรดา นาคพริก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป